Haftanın sevilen kitapları

05 Ocak 2015 Pazartesi 16:27

Haftanın kitaplarını sizler için bir arya getirdik.

Haftanın sevilen kitapları
De­dek­tif iz sü­rü­yor
Agat­ha Chris­ti­e’­den “Po­iro­t’­un İlk Da­va­la­rı­” raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Poi­rot, dün­ya­nın en iyi de­dek­ti­fi ol­ma­sıy­la övü­nür ve bu­nu sık sık ye­ni­le­mek­ten bü­yük zevk du­yar. Yıl­lar ön­ce­si­ne dö­nüp ona pro­fes­yo­nel mes­lek ya­şa­mın­da hak­lı bir ün ka­zan­dı­ran on se­kiz da­va­nın tek­rar izi­ni sür­mek bü­yü­le­yi­ci bir de­ne­yim ola­cak­tır. Mes­le­ği­nin ilk yıl­la­rın­da en akıl al­maz ve es­ra­ren­giz olay­la­rı he­men çö­züm­le­me­siy­le gu­rur duy­du­ğu aşi­kar­dır. (Al­tın Ki­tap­lar)


100 yıl­lık hüz­nün ro­ma­nı
Rus­la­r’­la Al­man­la­r’­ın em­per­ya­list plan­la­rı ile İt­ti­had ve Te­rak­ki­’nin ma­ce­ra­pe­rest yö­ne­ti­ci­le­ri­nin hül­ya­la­rı ara­sı­na sı­kı­şan ve Al­la­hu­ek­ber Dağ­la­rı­’n­da, Or­ta As­ya­’dan ge­len soy­daş­la­rıy­la ölü­mü­ne sa­va­şan Meh­met­çik­le­rin, ta­ze de­li­kan­lı­la­rın, Ha­san ve Ay­şe­le­rin don­muş umut­la­rı­nın hü­zün­lü öy­kü­sü ro­man­laş­tı. Dam­la Ya­yı­ne­vi­’n­den fa­ci­anın 100. yı­lın­da çı­kan ‘Sa­rı­ka­mı­ş’ isim­li ro­man­da, don­muş umut­la­rı­nın hü­zün­lü öy­kü­sü an­la­tı­lı­yor. Sa­ra Gür­büz Öze­ren, ro­manın­da, ço­cuk­lu­ğu­nun geç­ti­ği hü­zün coğ­raf­ya­sı­nı res­me­di­yor. (Dam­la Ya­yı­ne­vi)


‘Da­ha Ne Ol­su­n’
Kurt Von­ne­gut, II. Dün­ya Sa­va­şı sı­ra­sın­da üni­ver­si­te eği­ti­mi­ni bı­ra­kıp sa­va­şa git­ti. Bul­ge Çar­pış­ma­sı­’n­da Al­man­la­ra esir düş­tü. Bom­bar­dı­ma­nın­dan, ye­ral­tın­da­ki et de­po­su­na hap­se­dil­di­ği için sağ kur­tul­du. Von­ne­gut, 60’­lar genç­li­ği­nin kah­ra­man­la­rın­dan bi­riy­di. Ro­ma­nı Mez­ba­ha No.5’in ya­yın­la­nı­şı­nın ar­dın­dan Ame­ri­ka­’nın en göz­de me­zu­ni­yet tö­re­ni ko­nuş­ma­cı­la­rı­nın ara­sı­na gir­di. Von­ne­gu­t’­un bu ko­nuş­ma­la­rı ‘Da­ha Ne Ol­su­n’ adıy­la ilk kez Türk­çe ya­yın­lan­dı. (Ap­ril Ya­yın­cı­lık)


‘De­rin Tut­ku Ai­r’
Ay­şe­gül Dinç­kök ‘De­rin Tut­ku Ai­r’ ki­ta­bın­da su al­tın­da­ki dost­la­rı­nı yer­yü­zün­de­ki­ler­le bu­luş­tur­du. Ki­tap­ta, Ra­ja Am­pat, Mal­div­ler ve Gü­ney Su­la­we­si ala­nın­da çek­tiği fo­toğ­raf­la­rın ya­nı sı­ra Er­tuğ­rul Öz­kök, Gon­ca Vus­la­te­ri ve Ümit Boy­ner gi­bi iş, sa­nat ve med­ya dün­ya­sın­dan 111 is­min fo­toğ­raf­la­rı hak­kın­da­ki duy­gu ve dü­şün­ce­le­ri de yer alı­yor. Dinç­kök, yi­ne bir sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si­ne im­za ata­rak ki­ta­bı­nın sa­tı­şın­dan el­de edi­le­cek ge­li­ri Ak­de­niz Ko­ru­ma Der­ne­ği­’nin ‘De­niz Ko­ru­cu­lu­ğu­’ pro­je­si­ne ak­ta­ra­cak.


Ha­atc­hi ve Kü­çük Dos­tu­
Es­ki ga­ze­te­ci Wendy Hol­de­n’­dan, kü­çük bir ço­cuk­la çok özel bir kö­pe­ğin içi­ni­zi ısı­ta­cak ger­çek hi­kâye­si “Ha­atc­hi ve Kü­çük Dos­tu­” ad­lı ki­tap­ta yer alı­yor. Bu ki­tap­ta te­ker­lek­li san­dal­ye­ye mahkûm kas hastası Owe­n’­ın, terk edil­di­ği tren ray­la­rın­da üze­rin­den tren geç­tik­ten son­ra öl­mek üze­rey­ken mu­ci­ze­vi bir şe­kil­de kur­ta­rı­lan ço­ban kö­pe­ği Ha­atc­hi­’y­le ha­ya­ta tu­tun­ma­sı­nın hi­kâ­ye­si­ni oku­ya­cak­sı­nız. Kitabın gelirinden bir bölümü KAS­DER ve Ya­şam Hak­kı­na Say­gı Der­ne­ği’ne bağışlanacak. (Ko­ton Ki­tap)


Ke­çi ede­bi­yat ya­yın­da!
Oda­ğı­na ede­bi­ya­tı ve in­sa­nı ko­ya­rak pek çok ko­nu­yu tar­tı­şan Ke­çi­’nin kış sa­yı­sı ke­ci­ede­bi­yat.com si­te­sin­den üc­ret­siz ola­rak ya­yım­la­nı­yor. Bu sa­yı­da ede­bi­yat dün­ya­sı­nın önem­li kon­fe­ran­sı “4. Zey­nep Ce­ma­li Ede­bi­yat Gü­nü­”nün öz­gün içe­rik­le­ri ve usta yazarların ya­nı sı­ra ede­bi­yat ya­yın­cı­lı­ğı­na emek ve­ren isim­ler, ede­bi­ya­ta iliş­kin ye­ni so­ru­lar sor­du­ru­yor, ce­vap­lar dü­şün­dü­rü­yor de­ğer­len­dir­me­le­ri yer alı­yor. (Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

Ba­lık­çı ye­ni­den siz­ler­le
Ha­li­kar­nas Ba­lık­çı­sı­’n­dan “Mer­ha­ba Ak­de­ni­z” 1962 yı­lın­da ya­pı­lan ilk bas­kı­sı­na sa­dık ka­la­rak Ba­lık­çı­’nın okur­la­rı­na su­nu­lu­yor. Short Story In­ter­na­ti­onal, “Her ya­zar­dan yal­nız bir ke­re hi­k‚­ye ya­yım­la­ma pren­si­bi­mi­zi Ha­li­kar­nas Ba­lık­çı­sı için bo­zu­yor ve bun­dan gu­rur du­yu­yo­ru­z” di­yor. Ge­or­ges Pom­pi­do­u (Fran­sa­’nın Es­ki Dev­let Baş­ka­nı) ise, “Ha­li­kar­nas Ba­lık­çı­sı ba­na ne za­man reh­ber­lik ya­pa­cak ise, Tür­ki­ye­’ye o za­man gel­mek is­te­ri­m” di­yor… (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

Yorum Gönder